Podmienky a pravidlá

Podmienky a pravidlá

Index:

Článok 1 - Vymedzenie pojmov
Článok 2 - Identifikácia spoločnosti
Článok 3 - Rozsah pôsobnosti
Článok 4 - Ponuka
Článok 5 - Zmluva
Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy
Článok 7 - Náklady v prípade práva na odstúpenie od zmluvy
Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy
Článok 9 - Cena
Článok 10 - Dodržiavanie a ručenie
Článok 11 - Dodanie a plnenie
Článok 12 - Pokračovanie zmluvy o plnení: Článok 13 - Platba
Článok 14 - Reklamačné konanie
Článok 15 - Spory
Článok 16 - Dodatočné alebo odlišné podmienky

Článok 1 - Definície

Pojmy použité v týchto všeobecných obchodných podmienkach sú definované takto:

 1. Skúšobná lehota: lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;
 2. Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojho povolania alebo podnikania a uzatvára s podnikom zmluvu na diaľku;
 3. Deň: kalendárny deň;
 4. Termínovaná transakcia: zmluva na diaľku týkajúca sa série výrobkov a/alebo služieb, ktorých dodávka a/alebo kúpa je časovo rozložená;
 5. Trvanlivé médium: akékoľvek pamäťové zariadenie, ktoré umožňuje spotrebiteľovi alebo podniku uchovávať informácie, ktoré mu boli poskytnuté osobne, aby boli uložené tak, že je možné budúce nahliadnutie a nezmenená reprodukcia informácií. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa -v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy- odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku;
 7. Vzorový formulár: vzorový formulár, ktorý podnik sprístupní spotrebiteľovi a ktorý môže spotrebiteľ vyplniť, keď chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;
 8. podnik: fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka spotrebiteľom výrobky a/alebo služby na diaľku;
 9. zmluva na diaľku: zmluva, ktorá sa uzatvára v rámci organizovaného systému pre podnik s použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku
 10. Technológia komunikácie na diaľku: prostriedky, ktoré možno použiť na uzavretie zmluvy bez toho, aby sa spotrebiteľ a podnik stretli súčasne na tom istom mieste.
 11. Všeobecné obchodné podmienky: tieto všeobecné obchodné podmienky podniku.

Článok 2 - Identita podniku

BricksDirect B.V.
Elskensakker 30
5571 SK Bergeijk
Holandsko

Telefónne číslo: +31 (0) 497 337145
E-mail: info@bricksdirect.com

IBAN: NL40REVO1657789039
BIC: REVONL22

Číslo holandskej obchodnej komory: 82350078
Holandské IČ DPH: NL862429523B01
Registračné číslo OSS: NL862429523B01
Európske číslo EORI: NL862429523
Číslo EORI pre Spojené kráľovstvo: GB075264014000
Nórske číslo VOEC: 2059924
Švajčiarske IČ DPH: CHE-198.017.361 MWST
Číslo GST/HST pre Kanadu: 791772619RT0001
Britská Kolumbia Číslo PST: PST-1478-7473
Číslo QST v Quebecu: 1230922019-TQ0001

Článok 3 - Rozsah pôsobnosti

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku podniku a každú zmluvu alebo objednávku na diaľku medzi podnikom a spotrebiteľom. 
 2. Pred uzavretím zmluvy na diaľku sa text týchto obchodných podmienok sprístupní spotrebiteľovi takým spôsobom, aby si ho spotrebiteľ mohol ľahko uložiť na trvalý nosič údajov. Ak to nie je primerane možné, potom pred uzavretím zmluvy na diaľku podnik uvedie, že sa s nimi môže oboznámiť a na žiadosť spotrebiteľa mu ich bezplatne zašle
 3. Ak sa zmluva na diaľku uzatvára elektronicky, bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy na diaľku môže byť text týchto obchodných podmienok sprístupnený spotrebiteľovi elektronickými prostriedkami tak, aby si ich spotrebiteľ mohol ľahko uložiť na trvanlivý nosič. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku sa uvedie, kde možno nájsť Obchodné podmienky elektronickými prostriedkami a že na žiadosť spotrebiteľa sa tieto, elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom, zašlú bezplatne. 
 4. Podľa týchto obchodných podmienok sa uplatňujú osobitné podmienky pre výrobky alebo služby, druhý a tretí odsek sa uplatňujú primerane a spotrebiteľ sa môže v prípade rozporu obchodných podmienok vždy spoľahnúť na platné ustanovenie, ktoré je pre neho najvýhodnejšie. 
 5. Ak je jedno alebo viac ustanovení týchto podmienok úplne alebo čiastočne neplatné alebo zničené, zmluva a zvyšok týchto podmienok a príslušné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré čo najviac pokrýva pôvodné ustanovenie. 
 6. Situácie, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, by sa mali posudzovať "v duchu" týchto podmienok.
 7. Nedostatky a nejasnosti týkajúce sa výkladu alebo obsahu on ebo viacerých ustanovení našich obchodných podmienok, musia byť vysvetlené "tot o duchom" týchto obchodných podmienok.

Článok 4 - Ponuka

 1. Ak je ponuka časovo obmedzená alebo podlieha podmienkam, výslovne sa to uvedie.
 2. Návrh v internetovom obchode je nezáväzný. Podnik je oprávnený ponuku meniť a prispôsobovať.
 3. Ponuka obsahuje úplný a presný opis ponúkaných výrobkov/služieb. Popis je dostatočne podrobný na to, aby spotrebiteľ mohol ponuku čo najlepšie posúdiť. Ak podnik používa ilustrácie, tieto verne odrážajú ponúkané výrobky/služby. 
 4. Všetky obrázky, špecifikácie a údaje v ponuke sú orientačné a nemôžu byť dôvodom na náhradu škody alebo zrušenie zmluvy.
 5. Každá ponuka bude obsahovať také informácie, aby bolo spotrebiteľovi jasné, aké práva a povinnosti vyplývajú z prijatia ponuky. Týka sa to najmä: 
  • cena vrátane dane za doručenie v rámci Kanada, Európskej únie, Lichtenštajnska, Nórska, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, cena bez dane za doručenie mimo Kanada, Európskej únie, Lichtenštajnska, Nórska, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska;
  • výška všetkých nákladov na dopravu;
  • spôsob, akým bude zmluva uzatvorená a aké úkony si to vyžiada;
  • či sa uplatňuje alebo neuplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy;
  • úpravy týkajúce sa platby, dodania a plnenia zmluvy alebo objednávky;
  • termín prijatia ponuky alebo lehotu, v ktorej podnik garantuje ponúkanú cenu;
  • sadzbu za komunikáciu na diaľku, ak sa náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku vypočítavajú na inom základe, ako je základný poplatok za použitý komunikačný prostriedok;
  • či sa zmluva archivuje po jej uzavretí, a ak áno, ako do nej môže spotrebiteľ nahliadnuť;
  • spôsob, akým môže spotrebiteľ opraviť informácie poskytnuté na základe zmluvy pred jej uzavretím;.
  • Ďalšie jazyky, okrem holandčiny , v ktorých môže byť zmluva uzavretá;
  • Kódex správania, ktorý musí podnik dodržiavať, a pokyny, kde môže spotrebiteľ nájsť kódex správania v digitálnej podobe;
  • Minimálne trvanie dohody na diaľku o trvaní transakcie.

Článok 5 - Uzatvorenie zmluvy

 1. Zmluva sa riadi ustanoveniami odseku 4 tohto článku, uzatvára sa v okamihu, keď spotrebiteľ prijme ponuku a splní príslušné podmienky.
 2. Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, potvrdí podnik elektronickými prostriedkami prijatie objednávky bezodkladne. Pokiaľ podnik objednávku nepotvrdí, spotrebiteľ môže od zmluvy bezplatne odstúpiť alebo ju zrušiť.
 3. Ak sa zmluva uzatvára elektronicky, podnik prijme primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zabezpečí bezpečné webové prostredie. Ak môže spotrebiteľ platiť elektronicky, podnik prijme primerané bezpečnostné opatrenia.
 4. Podnik môže - v rámci zákonných rámcov - zisťovať schopnosť spotrebiteľa plniť svoje platobné povinnosti, ako aj skutočnosti a faktory, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak podnik na základe tohto prieskumu má vážne dôvody neuzatvoriť zmluvu, je oprávnený odmietnuť objednávku alebo požadovať osobitné podmienky.
 5. Podnik doplní k výrobku alebo službe tieto informácie, a to písomne alebo takým spôsobom, aby si ich spotrebiteľ mohol uložiť na prístupnom trvanlivom nosiči:
  a. adresu miesta podnikania podniku;
  b. podmienky, za ktorých môže spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, a spôsob, akým ho môže využiť, alebo jasné vyhlásenie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy;
  c. informácie o existujúcom popredajnom servise a zárukách;
  d. podmienky v článku 4 ods. 3 týchto zaznamenaných údajov, pokiaľ podnik neposkytol spotrebiteľovi tieto údaje už pred plnením zmluvy;
  e. podmienky ukončenia zmluvy, ak zmluva trvá dlhšie ako jeden rok alebo na dobu neurčitú.
 6. V prípade trvania transakcie sa predchádzajúci odsek vzťahuje len na prvú dodávku. 
 7. Každá dohoda alebo objednávka sa uzatvára pod podmienkou dostatočnej dostupnosti výrobkov.

Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy

Dodanie výrobkov:

 1. V prípade nákupu má spotrebiteľ možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí všetkých výrobkov spotrebiteľom alebo spotrebiteľom oznámeným zástupcom.
 2. Počas doby na rozmyslenie je spotrebiteľ povinný zaobchádzať s výrobkom a obalom opatrne. Výrobok rozbalí alebo použije len v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie, či si chce výrobok ponechať. Ak uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, nechá výrobok, a ak je to možné - v pôvodnom stave a obale, vrátiť podniku v súlade s primeranými a jasnými pokynmi, ktoré mu podnik poskytol. 
 3. Ak chce spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný oznámiť to podniku do 14 dní od prevzatia všetkých výrobkov. Spotrebiteľ tak môže urobiť prostredníctvom štandardného formulára. Po tom, ako spotrebiteľ vyjadril, že chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí výrobok do 14 dní vrátiť podniku. Spotrebiteľ musí preukázať, že výrobky vrátil včas, napríklad prostredníctvom dokladu o doručení poštou. 
 4. Ak sa spotrebiteľ na konci zákonnej lehoty uvedenej v odseku 2 a 3 tohto článku nevyjadril, že chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, alebo výrobok nevrátil podniku, predaj je skutočnosťou. 
 5. Dodanie služieb:
  1. Pri dodaní služieb môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia zmluvy.
  2. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje podnik v súlade s primeranými a jasnými pokynmi poskytnutými podnikom.

Článok 7 - Náklady v prípade práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru idú výlučne na účet spotrebiteľa. 
 2. Ak spotrebiteľ zaplatil určitú sumu, podnik zabezpečí, aby do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ vyjadril vôľu využiť svoje právo, .bola spotrebiteľovi vrátená celá suma. Spotrebiteľ musí preukázať vrátenie dodaného tovaru, napríklad dokladom o doručení poštou.

Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Podnik môže vylúčiť právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v rozsahu stanovenom v odseku 2 a 3 tohto článku. Vylúčenie het práva na odstúpenie od zmluvy je platné len vtedy, ak to podnik jasne uvedie v ponuke, a to aspoň v čase potrebnom na uzavretie zmluvy.
 2. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade výrobkov:
  a. ktoré podnik vytvoril v súlade so špecifikáciami spotrebiteľa;
  b. ktoré majú jednoznačne osobný charakter;
  c. ktoré vzhľadom na ich charakter nemožno vrátiť;
  d. ktoré sa rýchlo kazia alebo sa stávajú absolútnymi;
  e. ktorých cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, na ktorý podnik nemá vplyv;
  f. Na jednotlivé noviny a časopisy;
  g. Na audio a video nahrávky a počítačový softvér, ktorých pečať spotrebiteľ porušil;
  h. Na hygienické výrobky, ktoré sú zapečatené a ktorých pečať spotrebiteľ porušil. 
 3. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade služieb:
  a. na ubytovanie, dopravu, reštauráciu alebo rekreáciu, ktoré sa musia uskutočniť v určitý deň alebo počas určitého obdobia;
  b. služieb, ktorých poskytovanie s výslovným súhlasom spotrebiteľa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  c. stávok a lotérií.

Článok 9 - Cena

 1. Počas obdobia uvedeného v ponuke sa ceny ponúkaných výrobkov/služieb nezvyšujú, s výnimkou zmien cien v dôsledku zmien sadzieb DPH.
 2. Na rozdiel od predchádzajúceho odseku môže podnik ponúkať výrobky, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu, ktoré podnik nemôže ovplyvniť, s premenlivými cenami. Tieto výkyvy a skutočnosť, že všetky ceny sú pohyblivé, sa uvedú v ponuke.
 3. Zvýšenie cien do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak vyplýva zo zákonných predpisov alebo ustanovení. 
 4. Zvýšenie cien formou 3 mesiacov po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak bolo vopred dohodnuté s podnikom a: 
  a. sú výsledkom zákonných predpisov alebo ustanovení alebo
  b. spotrebiteľ má právo vypovedať zmluvu v deň, keď zvýšenie cien nadobudne účinnosť.
 5. Ceny uvedené v ponuke produktov alebo služieb zahŕňajú DPH za dopravu v rámci Kanada, Európskej únie, Lichtenštajnska, Nórska, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, ceny uvedené v ponuke produktov alebo služieb bez DPH za dopravu mimo Kanada, Európskej únie, Lichtenštajnska, Nórska , Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.
 6. Všetky ceny sú uvedené s výhradou tlačových chýb. Podnik nezodpovedá za tlačové chyby. Chybami v tlači sa
 7. podnik nie je povinný dodať výrobok podľa nesprávnej ceny.

Článok 10 - Zhoda a záruka

 1. Podnik zaručuje, že het výrobky a/alebo služby spĺňajú zmluvu, špecifikácie uvedené v ponuke, primerané požiadavky na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a v deň uzavretia zmluvy existujúce právne ustanovenie a/alebo vládne nariadenia. V prípade dohody podniky tiež vyhlasujú, že výrobok je vhodný na iné ako bežné použitie. 
 2. Záruka podniku, výrobcu alebo dovozcu nemení zákonné práva a nároky, ktoré si spotrebiteľ môže uplatniť na základe zmluvy s podnikom. 
 3. Všetky dodané vady alebo nesprávne výrobky je potrebné písomne oznámiť podnikom do X dní/týždňov po dodaní. Vrátenie výrobkov sa musí uskutočniť v pôvodnom obale a v novom stave. 
 4. Záručná lehota podniku zodpovedá záručnej lehote závodu. Podnik nezodpovedá za konečnú vhodnosť výrobkov pre každé individuálne použitie spotrebiteľom, ani za akékoľvek rady týkajúce sa použitia alebo aplikácie výrobkov. 
 5. Záruka sa neuplatňuje, ak:
  • dodaný tovar bol opravený a/alebo upravený tretími stranami a/alebo spotrebiteľom;
  • Dodaný tovar je vystavený neobvyklým okolnostiam alebo je s ním inak neopatrne zaobchádzané alebo v rozpore s pokynmi podniku a/alebo na obale.
  • Nedostatok je úplne alebo čiastočne výsledkom pravidiel, ktoré si vyžiadala alebo vyžiada vláda o povahe alebo kvalite použitých materiálov.

Článok 11 - Objednávka na dodanie a vykonanie

 1. Podnik vynaloží maximálnu možnú starostlivosť pri prijímaní a vykonávaní a/alebo dodávaní objednávok a služieb.
 2. Miesto dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámil podniku. 
 3. Prijaté objednávky budú odoslané bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od oznámenia objednávky, pokiaľ spotrebiteľ neudelil súhlas, aby bola dodržaná dlhšia dodacia lehota. Ak sa dodanie oneskorí alebo ak sa objednávka nevykoná alebo sa vykoná len čiastočne, spotrebiteľ dostane správu a má právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií.
 4. Všetky dodacie lehoty sú orientačné. Prekročenie lehoty nezakladá spotrebiteľovi právo na náhradu škody.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 tohto článku podnik vráti sumu, ktorú spotrebiteľ už zaplatil, čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 6. Ak sa ukáže, že dodanie objednaného výrobku nie je možné, podnik sa pokúsi poskytnúť náhradný výrobok. Najneskôr pri dodaní bude oznámené, že náhradný výrobok bol dodaný. Pri náhradných výrobkoch nemožno vylúčiť právo na odstúpenie od zmluvy. Náklady na prípadnú spätnú prepravu znáša podnik.
 7. Nebezpečenstvo poškodenia a/alebo straty výrobkov znáša podnik až do okamihu ich doručenia spotrebiteľovi, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. K povinnosti dodania zo strany podniku je splnená, akonáhle je objednávka raz ponúknutá spotrebiteľovi.

Článok 12 - Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a obnovenie

Zrušenie

 1. Ak spotrebiteľ uzavrel zmluvu na dobu neurčitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektriny), môže ju kedykoľvek vypovedať podľa platných pravidiel pre vypovedanie zmluvy a s výpovednou lehotou najviac jeden mesiac.
 2. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelnú dodávku výrobkov (vrátane elektriny) alebo služieb, môže kedykoľvek do konca stanovenej doby zmluvu vypovedať podľa platných pravidiel ukončenia zmluvy a s jednomesačnou výpovednou lehotou.
  • Spotrebiteľ môže v prípade zmlúv uvedených v predchádzajúcich odsekoch: 
  • vypovedať a nebyť obmedzený na zrušenie v určitom čase alebo v určitej lehote;
  • vypovedať ich aspoň takým istým spôsobom, akým ich uzavrel;
  • vypovedať ich v rovnakej výpovednej lehote, akú si podnik stanovil.

Obnovenie

  Podmienky pre uzatvorenie zmluvy o nájme a prenájme sú uvedené v bode 2.1.
 1. Spotrebiteľovi, ktorý mal uzatvorenú zmluvu na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektriny) alebo služieb, nemožno automaticky predĺžiť alebo obnoviť zmluvu na dobu určitú. 
 2. Nezávisle od predchádzajúceho odseku sa zmluva uzavretá na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávanie dennej alebo týždennej tlače a časopisov, môže automaticky predĺžiť na dobu určitú, najviac na tri mesiace, ak má spotrebiteľ možnosť predĺženú zmluvu vypovedať na konci predĺženia s jednomesačnou výpovednou lehotou. 
 3. Smluva na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávanie výrobkov (vrátane elektriny) alebo služieb, sa môže predĺžiť na dobu neurčitú, len ak spotrebiteľ môže kedykoľvek vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou najviac jeden mesiac a výpovednou lehotou najviac tri mesiace, pričom zmluva sa vzťahuje na pravidelné, ale menej ako raz mesačne, dodávanie denníkov, týždenníkov a časopisov.
 4. Zmluva na dobu určitú, ktorá sa rozširuje na doručovanie skúšobného alebo úvodného predplatného novín, týždenníkov a časopisov (skúšobné alebo úvodné predplatné), sa automaticky ukončí a po skončení skúšobného alebo úvodného predplatného nebude automaticky pokračovať.

Trvanie

 1. Zmluvy s trvaním dlhším ako jeden rok možno vypovedať po uplynutí jedného roka kedykoľvek a s výpovednou lehotou najviac jeden mesiac, pokiaľ nie je dôvodnosť a spravodlivosť námietkou proti vypovedaniu pred dohodnutým trvaním.

Článok 13 - Platba

 1. Ak nie je dohodnuté inak, dlžné sumy musí spotrebiteľ zaplatiť do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy ex článok 6 ods. 1. V prípade dohody o poskytnutí služby musia byť sumy zaplatené do 7 pracovných dní po tom, ako spotrebiteľ dostal potvrdenie o dohode.
 2. Spotrebiteľ má povinnosť bezodkladne oznámiť podniku nepresnosti v poskytnutých alebo uvedených platobných údajoch.
 3. V prípade nezaplatenia s výhradou zákonných obmedzení má podnik právo spotrebiteľovi vopred vyúčtovať primerané náklady.

Článok 14 - Postup pri podávaní sťažností

 1. Podnik má reklamačný poriadok a sťažnosti vybavuje vyplnením reklamačného poriadku.
 2. Sťažnosti týkajúce sa plnenia zmluvy alebo objednávky by mali byť úplne a jasne opísané a predložené podniku do 7 dní od zistenia nedostatkov spotrebiteľom.
 3. Sťažnosti sa vybavujú do 14 dní odo dňa ich prijatia. Ak si sťažnosť vyžaduje dlhší čas na vybavenie, podnik v lehote 14 dní odpovie so správou o prijatí a uvedie, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.
 4. Ak sa sťažnosť nedá vyriešiť spoločnou konzultáciou, vzniká spor, ktorý je náchylný na riešenie sporov.
 5. Pri sťažnostiach, ktoré sa nedajú vyriešiť v rámci spoločnej konzultácie, má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Stichting WebwinkelKeur bude sprostredkovateľom bezplatne. Ak ani po sprostredkovaní nedôjde k riešeniu, spotrebiteľ má možnosť predložiť sťažnosť spoločnosti Stichting GeschilOnline, pričom rozhodnutie spoločnosti Stichting GeschilOnline je záväzné. Spotrebiteľ a podnik s týmto záväzným rozhodnutím súhlasia. Predloženie sporu na rozhodcovské konanie nie sú bezplatné. Spotrebiteľ musí uhradiť náklady rozhodcovského konania. Okrem toho môžu obyvatelia žijúci v EÚ využiť európsku platformu na riešenie sporov na podanie sťažnosti s cieľom dosiahnuť mimosúdne riešenie sporu. Táto platforma je k dispozícii na stránke http://ec.europa.eu/odr , ale odporúčame vám, aby ste sa najprv obrátili na spoločnosť Stichting WebwinkelKeur.
 6. Sťažnosť nepozastavuje plnenie povinností podniku, pokiaľ podniky písomne neuvedú inak.
 7. Ak je sťažnosť spotrebiteľa opodstatnená, podnik má možnosť bezplatne vymeniť alebo opraviť dodané výrobky.

Článok 15 - Spory

 1. Na všetky spory, dohody a objednávky sa uplatňuje výlučne holandské právo, a to aj v prípade, že spotrebiteľ žije v zahraničí.
 2. Viedenský dohovor o predaji sa neuplatňuje.

Článok 16 - Dodatočné alebo odlišné podmienky

Dodatočné odchýlky od týchto všeobecných obchodných podmienok nesmú byť na ujmu spotrebiteľa a mali by byť zaznamenané písomne alebo takým spôsobom, aby ich spotrebiteľ mohol uchovávať prístupným spôsobom na trvalom nosiči.